Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych poradni dietetycznej Strefa Terapii Marta Makowska.


I. Zakres zastosowania Regulaminu, pojęcia i postanowienia ogólne

1. Z usług dietetycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług dietetycznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pacjentów poradni dietetycznej, ich opiekunów oraz osób im towarzyszących. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi pacjent.

3. Regulamin ma zastosowanie do pacjentów poradni stacjonarnej, korzystających z konsultacji online oraz drogą teleinformatyczną.

4. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

5. Usługodawcą jest Strefa Terapii Marta Makowska reprezentowana przez dietetyka mgr Martę Makowską.

6. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

7. Poradnia dietetyczna Strefa Terapii Marta Makowska może odmówić wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

a) zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny

b) zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników

c) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta

d) udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników

8. Konsultacje dokonywane przez Strefa Terapii Marta Makowska nie zastępują porady lekarskiej, nie stanowią diagnozy lekarskiej, nie mogą zastępować leczenia lub terapii i mają charakter informacyjny.

II. Usługi dietetyczne

1. Zakres oferowanych usług oraz wykorzystywanych metod widnieje na stronie internetowej:

a) https://strefaterapii.com/oferta/dietetyka/

b) https://strefaterapii.com/metody/dietetyka-i-fitoterapia/

III. Wysokość opłat za świadczone usługi dietetyczne

1. Usługi dietetyczne świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://strefaterapii.com/cennik/

2. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty. Formą płatności jest gotówka lub przelew.

IV. Organizacja procesu udzielania świadczeń dietetycznych

1. Rejestracja pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub przez stronę internetową przy użyciu formularza kontaktowego.

2. Zawarcie umowy dotyczącej usługi dietetycznej ma formę ustną, pisemną lub poprzez wiadomość email.

3. Ilość wizyt/konsultacji ustalana jest w zależności od potrzeb pacjenta.

4. Pierwsza wizyta stacjonarna trwa ok. 40-60 min, wizyty kontrolne 20-30 min. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty po wcześniejszym uzgodnieniu z dietetykiem.

5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Strefa Terapii Marta Makowska nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Strefa Terapii Marta Makowska zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także zalecenia oparte na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka.

6. Poradnia Strefa Terapii Marta Makowska nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

V. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej

1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.

2. Pacjent w przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę poinformuje dietetyka prowadzącego o swojej nieobecności nie później, niż na 6 godzin przed planowaną wizytą. Jeżeli informacja o braku stawienia się na umówioną wizytę nie zostanie przekazana na czas, pacjentowi nie będą  świadczone usługi dietetyczne w poradni w przyszłości.

3.Pacjent stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. W przypadku niezapowiedzianego minimum 24 godziny wcześniej spóźnienia na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki pacjent się spóźnił.

VI. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie on-line

1. Usługobiorca wybierający współpracę z Usługodawcą w opcji on-line mailowej wypełnia ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowo-zdrowotny) w formie elektronicznej i zobowiązany jest przysłać ją na wskazany adres mailowy. Pacjent jest zobowiązany opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu pacjent odsyła na adres e-mail: fitodietetyka@gmial.com. Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania.

2. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

VII. Obowiązki Usługodawcy

1. Przygotowany schemat żywieniowy wraz z zaleceniami dietetycznymi są przekazywane pacjentom w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy w terminie do 14 dni od wizyty stacjonarnej/odesłania formularza konsultacji online. Materiały przygotowane przez Strefa Terapii Marta Makowska są wysyłane w formie mailowej nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).

2. W przeciągu 21 dni od otrzymania schematu żywieniowego wraz z zaleceniami, pacjent w ramach zamówionej usługi oraz świadczonej opieki dietetycznej ma możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nie, zgłaszania wniosków dotyczących modyfikacji otrzymanych zaleceń. Po tym okresie kolejne konsultacje w trybie stacjonarnym lub trybie online stanowią kontynuację usług dietetycznych i przyjmują formę odrębnej powtórnej konsultacji, oznaczonej odrębnie w cenniku.

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w okresie 21 dni od przesłania schematu żywieniowego wraz z zaleceniami.

4. Modyfikacja otrzymanej diety (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw, itp.) po okresie 21 dni jej stosowania jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna odbywać się co 4 tygodnie.

5. Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, wyników analizy składu ciała i dietoterapii w myśl pkt. VII.7 niniejszego regulaminu.

6. Kartoteki pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz lekarski, przechowywane będą do 5 lat od zakończenia usługi.

7. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), oraz z dokumentacją Poradni.

8. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego przetwarzane są w zgodzie z pkt. VII.7 Regulaminu oraz podawane są dobrowolnie.

VIII. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

Niniejszym oświadczam, że:

a) wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, przeprowadzonego przez dietetyka, w Poradni są zgodne z posiadanym przeze mnie stanem wiedzy oraz rzetelne, a także zgodne z moimi preferencjami żywieniowymi, w związku z czym nie będę rościć sobie żadnych pretensji z tego tytułu;

b) nie doszło do zatajenia przeze mnie informacji o znanych mi chorobach, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także iż poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety.

c) zapoznałem/am się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów dietoterapii, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem opracowanej diety/zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania.

d) zobowiązuje się nie udostępniać otrzymanego jadłospisu, zaleceń żywieniowych oraz innych otrzymanych materiałów osobom trzecim (w tym udostępnianie w Internecie), co mogłoby nieść za sobą konsekwencje zdrowotne u tych osób. Każda usługa i informacja jest przygotowywana indywidualnie dla konkretnego pacjenta i stanowi własność intelektualną poradni dietetycznej Strefa Terapii Marta Makowska i podlega stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.

e) zostałem/am poinformowany/a o możliwości zadawania pytań i dyskusji.

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie dietetyczne w Strefa Terapii Marta Makowska.  Jednocześnie oświadczam, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

IX. Postanowienia końcowe

1. Pacjent jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług i poświadczyć jego akceptację przy użyciu podpisu.

2. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług Poradni.

3. Każdy pacjent ma dostęp do zapoznania się z regulaminem w Poradni.

4. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi, o czym pacjenci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w Poradni bądź gabinecie stacjonarnym.

5. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2020r. i obowiązuje, aż do odwołania.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

a) przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez pacjenta zamierzonych efektów,

b) nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,

c) będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,

d) wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,

e) przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,

f) będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,

g) wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.