Regulamin organizacyjny praktyki fizjoterapeutycznej jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą uchwalonym na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych w Strefa Terapii Tomasz Makowski, firmy zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z NIP-em: 9721288527.

I. Zakres zastosowania Regulaminu, pojęcia i postanowienia ogólne

1. Z usług fizjoterapeutycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług fizjoterapeutycznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pacjentów, ich opiekunów oraz osób im towarzyszących. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi pacjent.

3. Regulamin ma zastosowanie do pacjentów poradni stacjonarnej, wizyt odbywanych w domu pacjenta oraz pacjentów korzystających z konsultacji online.

4. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

5. Usługodawcą jest Strefa Terapii Tomasz Makowski reprezentowana przez fizjoterapeutę mgr Tomasza Makowskiego.

6. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

7. Praktyka fizjoterapeutyczna Strefa Terapii Tomasz Makowski może odmówić wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

a) zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny

b) zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników

c) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta

d) udzielenie konsultacji fizjoterapeutycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracownika

II. Cele, zadania i świadczone usługi fizjoterapeutyczne

1. Podstawowym celem praktyki fizjoterapeutycznej jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu i poprawie sprawności.

2. Do podstawowych zadań praktyki fizjoterapeutycznej w ramach kompetencji fizjoterapeuty należy:

  1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  3. działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację,
  4. opiniowanie o stanie sprawności fizycznej

3. Zakres oferowanych usług oraz wykorzystywanych metod widnieje na stronie internetowej:

a) https://strefaterapii.com/oferta/fizjoterapia-i-osteopatia/

b) https://strefaterapii.com/metody/fizjoterapia-i-osteopatia/

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet przy ul. Koronnej 3, 60-652 Poznań. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta oraz innych miejscach uzgodnionych z opiekunem prawnym pacjenta.

2. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, przez stronę internetową przy użyciu formularza kontaktowego lub poprzez kalendarz zapisu online:

https://zarejestrowani.pl/w/NIp7gOSGMbVte2Hs8TXvi-9iGOcAn1JNjNynHUareIm4_q_BF3Sd6yGTBx08hDh5dUsCV-OivYopyvaUzoul8w/?fbclid=IwAR30Wmo_yg8Bo9lBN0rpanVYdcHFAdcf-UYtt1OPOAMZCJR3-c53rkzY1vQ

3. Zawarcie umowy dotyczącej usługi fizjoterapeutycznej ma formę pisemną poprzez wypełnienie formularza zgody pacjenta na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest podpisywana jednorazowo i dotyczy wszystkich zabiegów (z wyjątkiem zabiegu suchego igłowania) wykonywanych przez fizjoterapeutę.

4. W przypadku zastosowania metody suchego igłowania (igłoterapii), zgodę wyraża się dodatkowo w formie pisemnej.

5. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących zaproponowanego procesu usprawniania.

6. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:

  1. informację dotyczącą stosowanych technik fizjoterapeutycznych,
  2. adekwatne techniki fizjoterapeutyczne,
  3. pomoce i sprzęt fizjoterapeutyczny.

7. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni.

8. Ilość wizyt/konsultacji ustalana jest w zależności od potrzeb pacjenta.

9. Pierwsza wizyta stacjonarna trwa ok. 45-50 min, wizyty kontrolne ok. 45 min.

10. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Strefa Terapii Tomasz Makowski nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt usług fizjoterapeutycznych.

11. Strefa Terapii Tomasz Makowski nie ponosi odpowiedzialności za usługi fizjoterapeutyczne udzielone na skutek podania przez pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

IV. Wysokość opłat za świadczone usługi fizjoterapeutyczne

1. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://strefaterapii.com/cennik/

2. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty. Formą płatności jest gotówka.

V. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji fizjoterapeutycznej

1. Usługodawca podczas pierwszej wizyty w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia diagnozy funkcjonalnej wraz z odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.

2. Pacjent zobowiązany jest potwierdzić lub odwołać umówioną wizytę odpowiadając na wiadomość e-mail wysyłaną o godzinie 09:00 dzień przed umówionym terminem wizyty. Istnieje również możliwość potwierdzenia lub odwołania wizyty poprzez wysłanie wiadomości sms na nr tel 782 447 200. 

3. Wizytę należy potwierdzić do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dzień wizyty. W przypadku braku potwierdzenia i braku kontaktu ze strony pacjenta, wizyta zostanie anulowana a danemu pacjentowi nie będą świadczone usługi fizjoterapeutyczne w poradni w przyszłości.

4. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym miało dojść do jej realizacji, aby skorzystać w przyszłości z usług poradni pacjent będzie musiał uiścić pełną kwotę nieregulaminowo odwołanej wizyty.

5. Pacjent stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki pacjent się spóźnił.

VI. Obowiązki Usługodawcy

1. Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, wyników badania i terapii fizjoterapeutycznej w myśl pkt. VI. 4 niniejszego regulaminu.

2. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

3. Kartoteki pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad zdrowotny oraz lekarski, przechowywane będą przez co najmniej okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej.

4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), oraz z dokumentacją Poradni.

5. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego przetwarzane są w zgodzie z pkt. VI. 4 Regulaminu oraz podawane są dobrowolnie.

6. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, praktyka fizjoterapeutyczna Strefa Terapii Tomasz Makowski nie pobiera od pacjenta żadnych opłat.

VII. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

Niniejszym oświadczam, że:

a) wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu zdrowotnego, przeprowadzonego przez fizjoterapeutę w Poradni są zgodne z posiadanym przeze mnie stanem wiedzy oraz rzetelne.

b) nie doszło do zatajenia przeze mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także iż poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety.

c) zapoznałem/am się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów leczenia fizjoterapeutycznego, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania.

d) zobowiązuje się nie udostępniać otrzymanych zaleceń, kart autoterapii oraz innych otrzymanych materiałów osobom trzecim (w tym udostępnianie w Internecie), co mogłoby nieść za sobą konsekwencje zdrowotne u tych osób. Każda usługa i informacja jest przygotowywana indywidualnie dla konkretnego pacjenta, stanowi własność intelektualną praktyki fizjoterapeutycznej Strefa Terapii Tomasz Makowski i podlega stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.

e) zostałem/am poinformowany/a o możliwości zadawania pytań i dyskusji.

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie fizjoterapeutyczne w Strefa Terapii Tomasz Makowski.  Jednocześnie oświadczam, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VII. Postanowienia końcowe

1. Pacjent jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług i poświadczyć jego akceptację przy użyciu podpisu.

2. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług praktyki fizjoterapeutycznej.

3. Każdy pacjent ma dostęp do zapoznania się z regulaminem w praktyce fizjoterapeutycznej.

4. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi, o czym Pacjenci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w Poradni bądź gabinecie stacjonarnym.

5. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2020r. i obowiązuje, aż do odwołania.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

a) przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego plan leczenia fizjoterapeutycznego opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,

b) nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów fizjoterapeutycznych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,

c) będzie stosować się do opracowanych zaleceń,

d) wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,

e) wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.